Δήμοι - Περιφέρειες - ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ

Τεχνική Υποστήριξη ΟΤΑ

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης

https://www.bdks.gr/wp-content/uploads/2019/11/Τεχνική-Υποστήριξη-ΟΤΑ.jpg

Η B.D.K.S. διαθέτει σημαντική εμπειρία και το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.

Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών της αναγκών καθώς επίσης και η συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

Η B.D.K.S. προσφέρει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, παρέχοντας πρακτικές και εφαρμόσιμες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου για τις ανάγκες εξειδίκευσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ορθής διαχείρισης των ενταγμένων Πράξεων / Έργων / Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η B.D.K.S. εξειδικεύεται σε:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ΟΤΑ για την συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα των Περιφερειακών και Τομεακών Ε.Π.
 • Υπηρεσίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ΟΤΑ σε έργα υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ

Αναλυτικότερα, οι τεχνικά άρτιοι Σύμβουλοι της εταιρείας μας παρέχουν σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς οργανισμούς, υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν:

 • στον έλεγχο και καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και συνημμένων εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πράξης,
 • σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Δελτίων Δαπανών, Δελτίων Παρακολούθησης και Δελτίου Δήλωσης Ολοκλήρωσης του Έργου,
 • υποστήριξη στις διαγωνιστικές διαδικασίες των υποέργων της Πράξης,
 • υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση της ενταγμένης Πράξης κατά την περίοδο υλοποίησής της,
 • διαχείριση και παρακολούθηση όλου του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τήρηση διοικητικών φακέλων έργου καθώς και συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος για την πορεία του έργου με εντοπισμό αποκλίσεων ή χρονικών καθυστερήσεων,
 • κατάρτιση αναφορών σε ότι σχετίζεται με την Πράξη κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας υλοποίησής της.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890%

Επιτυχία

012345678900123456789001234567890+

Επιχειρηματικές Συμβουλές

0123456789001234567890

Συνεργάτες

0123456789001234567890+

Χρόνια Εμπειρίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Address
Υγείας 8 - Παλλήνη
Email us
info@bdks.gr
Call us
694 840 4978

  Επικοινωνία
  Social Media
  Επικοινωνία
  Social Media

  Copyright by BDKS. All rights reserved.

  Copyright by BDKS. All rights reserved.